Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

Písařské galantní klevety

Toto jest historie o bratru Heroldovi, františkánovi, jíž písař těchto řádek vyslechl, vyšetřil, ze svědectví přímých i nepřímých nabyl a pokud bylo možno též ověřil. Bůh bratra Herolda, jak on sám věřil, nadál prazvláštním posláním. Jakkoli on jej za svaté považoval, písařovi těchto řádků se boží záměry tohoto chování nepozdávají. Bratr Herold se ze svých činů zodpovídat jistě bude u Soudu posledního, avšak i světská historie měla by jeho činů být pamětliva, proto písař, který ze známých důvodů zůstane nepodepsán, další řádky píše. Skutků, o kterých řeč nadále bude, písař na dva tucty napočítal, a možná víc jich ještě zeje mimo to, co bylo možno vyslechnout i vyšetřit.

Jak známo, k františkánům se bratr Herold dostal jako urozený synek za trest. Dvě panny, měšťanská dvojčata svobodného pána Jana Bělského, snad během jedné noci, outěškem obtěžkal, a to ještě před patnáctými svými narozeninami. Avšak, místo pokání, jako mnišský novic podobného nadělení ztropil, když Radvana, dcera klášterního zahradníka, též samodruhá začla být poté, co jí mladý novic opakovaně latinské kondice dával. To prý vedlo bratra Herolda k poznání, že záměr boží ve své plodnosti poznal a na dvory urozených pánů, jež potomka zplodit nemohli, zvát se nechal, aby jim s jejich trápením pomohl. Sám opat, bratr Jakub, prý zřídka proti byl. Snad, aby se vždy dočasně vzpurného mladého mnicha zbavil, snad, aby důsledky jeho hříšných choutek řešit často nemusel, často sám tomu či onomu urozenému pánovi batra Herolda doporučil.

A tak to také bylo v případě Anežky, zbožné a krásné paní, jíž hrabě Albrecht za choť pojal. Pátý rok toho manželství, když Anežce na pětadvacátý rok táhlo, stále hraběti bůh syna, ba ani dceru nenadělil. Zlé jazyky tvrdily, že hlavní příčina toho jest, že Albrecht sám, spíše než ženské přízně vlastní chotě, přízně přátel mužských vyhledával a na lokajích, zvláště těch, co jinoši ještě byli, své choutky uspokojoval. Dozvědiv se o schopnostech bratra Herolda, spěšně ho nechal na své panství volat. Bratr Herold toho času v hostinci U Pavelky dlel na své cestě od jiného dvora, kde léčil neplodnosti starého páně Cimbolini a jeho mladé paní, do kláštera byl. Není divu, že zpráva ta mu radosti do žil vlila, krátký list do kláštera napsal, kam ho boží cesty tentokráte vedou a vydal se čile ke hraběcímu dvoru.

Hned prvního dne hrabě Albrecht se svojí chotí Anežkou bratra přijali bratra Herolda a svěřili se mu zevrubně se svým trápením. Bratr Herold počal se jich vyptávat, jak jen felčar či porodní bába mohou, až paní Anežce ruměnec na tváři vyskočil, když zvěděl, co potřeboval, jal se navrhovat opatření, aby milosti boží potomka hraběcího se rodu dostalo. Vymínil si tento, příští a přespříští měsíc týden modliteb za potomka, které bude jen on, bratr Herold, s paní hraběnkou míti. Vždy po nocích. Pan hrabě ten čas pobývati a přespávati bude v jiné komnatě, což hrabě s potlačenou radostí přijal.

Hned první noci toho týdne, kdy se věnovat modlitbám s bratrem Heroldem Anežka měla, přijala po večeři v hraběcí komnatě. Poklekli spolu před kříž a modliti se začali, načež bratr Herold začal tvrditi, že božského vnuknutí se mu dostalo, že pro vyšší pokoru, jíž milost potomka a dědice vyžaduje, snad nazí by se modliti měli. Hraběnka styděla se před bratrem, avšak vidíc, že bratr Herold, svatý muž, svojí kutnu spěšně svléká, jala se též svůj oděv po částech vysvlékat. Rozumí se, že bratrovu pomoc k tomu potřebovala, však zanedlouho zcela nahá skončila. A tak tam klečeli, proti sobě zcela nazí, a jak je pán Bůh stvořil, tak spolu se modlili. I přišel bratr Herold s dalším vnuknutím, že by slova přímluvy snad měl přímo do lůna Anežky vyslovovat. Anežka se zdráhala, avšak nakonec vnuknutí, dozajista božího, uposlechla. To ovšem na podlaze u kříže v hraběcí komnatě dělat nepohodlné bylo, a tak na postel hraběcí se přesunuli, aby v modlitbách pokračovali. Anežka své spanilé nohy roztáhla, bratr Herold se k jejímu klínu hlavou přiblížil a do jejího lůna modlitby mumlal. No, po mumlání se jazykem začal pysků jejích spodních dotýkati. Bratrův jazyk byl znalý a hbitý a Anežka přes stud, co jí taková procedura přinášela, brzy jí na chuť přišla, až pocítila vzrušení snad hříšné či posvátné. Na závěr této procedury Anežka prodělala záchvat milostné hysterie, který jen ženy hříšné či nevěstky zpravidla dostávají. Vyčerpána takovým záchvatem povšimla si, že svatému muži, při všech těch svatých procedurách kolík se postavil.

Ač byla Anežka ženou vdanou, v případě tomto věc neznámou viděla. Jako žena počestná a věrná samozřejmě věděla, že i její choť podobným kolíkem oplývá, snad i větším. Nicméně hraběcí kolík ctěného Albrechta, nikdy tvaru ztopořeného před Anežkou nenabyl. I když se hrabě Albrecht o milost s Anežkou pokoušel, vždy přítomnost lokaje vyžadoval, jež ho při aktu měl na zádech něžně masírovat a ani tak nebyl jeho kolík nikdy zcela tuhý. Akty takové se většinou končily tak, že hrabě s lokajem v naléhavé věci odešel a Anežka vždy myslela, že to je vše, co manželské milosti obnášejí. Důvtipný bratr Herold při lízání požehnaně neznalé Anežky poznal, že její blána pod rodidly dosud nedotčená je. Pohnul jím těžký osud té ženy, jejímž údělem plození hraběcích potomků bylo, avšak hraběcí milosti oplodnění za léta manželství dopřáno jí nebylo. Snad proto, bez dalšího na hraběnku nalehl, a svůj kolík jal se sunouti přímo do jejího lůna. Náhlou akcí počestná Anežka zaskočena byla, ale bratr Herold, požádal jí o důvěru, že snad sám pán jim napovídá, co jest třeba pro zplození hraběcího potomka udělat. Anežčina blána panenská se po několika okamžicích marného boje prorazila a bratr Herold se jal Anežku obdělávat, jak čeledín, co svalí děvečku. Po pocitech bolesti, jíž ztráta nevinnosti obnáší, pocit ďábelské slasti bratr přinášet začal, a po chvíli Anežka již s bratrem souložila, jako zkušená kurtizána.

Té noci nedbali na mnišský slib čistoty ani manželský slib věrnosti ani Anežka ani bratr Herold a celým palácem se skorem do svítání ozývalo jejich, pobožné či snad hříšné hekání. Bratr Herold vysemenil se do Anežky nejméně šestkrát té noci a učil Anežku i praktiky církví zapovězené i sezdaným manželům. Jako fenu si ji bral, dokonce na svém kolíku jí nechal kus noci rajtovat.

Anežka po noci modliteb za potomka odpočívat dlouho musela, až k polednímu se ve společnosti ukázala, aby se do svých komnat odpoledne zase zavřela. Jen k večeři čile spěchala a hned se bratra Herolda ptala, zda znovu pokračovat v modlení budou. Hrabě Albrecht byl potěšen náhlou Anežčinou přízní celému procesu, ulevilo se mu, neboť si uvědomil, že celá věc vskutku dobře pokračuje a také se těšil na své noční avantýry, kterým teď, kdy se do chotiny komnaty vracet nemusel, na stále větší chuť přicházel. Večer začly modlitby nanovo, tentokráte se modlitbou oblečenou Anežka i bratr Herold zdržovat nechtěli. A tak to šlo do konce toho týdne.

Když týden skončil, Anežka viditelně litovala, že ulehat s hrabětem musela a několikrát na noc navštívila bratra Herolda v jeho komnatě, aby modlení ještě trochu přidali. Bratr Herold Anežku neodmítal, ale do Anežky nesemenil, místo toho jiné ďáblovy praktiky jí učil, až se Anežka necudně polykat sémě naučila a do řitě přijímat mužský kolík svolila. Měsíc minul a další týden modliteb byl nakázán. Anežka té milosti se velmi těšila a během řečeného týdne bratra Herolda stěží ze své komnaty i během dne ven pouštěla. Po takovém týdnu byl bratr Herold k smrti vyčerpán a několik dní poté se před Anežkou dokonce zapírat nechal. Nicméně strávil na hraběcím sídle, vědom si svého svatého úkolu, další čas čekáním na další týden modliteb. Těsně před tím, než měl další týden nastat, Anežka ve společnosti znenáhla omdlela, a pak jí několik dní, zejména z rána, nevolno bylo. Bratr Herold věděl, že má vyhráno, a zavolaná kořenářka ze vsi promptně potvrdila, že hraběnka Anežka v naději vězí.

Dojatý hrabě slíbil klášteru nemalý dar za službu bratra Herolda a radostně očekával dědice, či dědičku. Bratr Herold zevrubně Anežce vysvětlil, jak si k dalším potomkům dopomoci, například s čeledínem, nebo komořím. Sdělil jí, že zná všechny techniky jak muže do svodů uvésti, že snad ani on, svatý muž, odolat jim nemohl. Anežka nelibě nesla, že se bratr po splnění svého úkolu tak spěšně pakoval, snad i v slzách se s ním loučila. A ještě léta po jeho odjezdu, bratrovy vroucí dopisy psala. Pravdou jest, že sama rozhodně nebyla. Spousta šlechtičen s bratrem čilou korespondenci vedla, zejména ty, kterým k urozeným potomkům dopomohl. Ale za Anežkou, jakožto jedinou z nich, se bratr Herold vícekrát navrátil.

Za třicet let spokojeného manželství Anežka sedm dětí hraběti Albrechtovi povila, nejméně k třem z nich jí bratr Herold dopomohl. Když hrabě Albrecht umíral, panství své i titul svůj Jiřímu Heroldovi, nejstaršímu svému synovi, na počest onoho čilého františkána z části pojmenovanému, s úlevou předal. Snad čtenář pochopí písařovy pochyby, za to jest historie božská či ďábelská, zda je to světu dar či prokletí, že spousta šlechticů a šlechtičen našich generací syny a dcerami bratra Herolda jsou.
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je online

Veronika

Máš to rád do obou dírek? Já ano a pokud máš kamaráda, nebudu proti když se přidá. Ráda si to rozdám s oběma.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 456

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERONIKA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Simona

Chci to udělat tvrdě do zadečku! Vůbec se se mnou nemazli a začni mi to dělat do mé kakaové dírky.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 455

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA SIMONA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Verča

Jedno číslo mi nestačí, chci to pořád a neustále mám chuť na pořádný ocas v moji šťavnaté kundičce. Zajíčci jsou vítáni, ráda zaučím i ty nezkušené.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 457

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERCA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Dante


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2019 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Porno. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury